CTCMoyson CTCMoyson G.S.E.

Disclaimer

Deze juridische informatie zal toepasselijk zijn op Uw gebruik van deze web site, ongeacht of U gekozen heeft via de "Disclaimer" knop op deze site te belanden. Louter door de vermelding van de link " Disclaimer", wordt U geacht kennis te hebben en te kunnen krijgen van de inhoud van deze juridische informatie.

Deze web site is bedoeld om U achtergrondinformatie te verschaffen over CTC Moyson, haar partners, dealers en haar activiteiten. Het is niet de bedoeling dat de opgenomen informatie als basis zou dienen voor een beoordeling of voor een feitelijke of juridische grondslag tot, argumentatie over CTC Moyson en over haar verbonden ondernemingen.

Alhoewel CTC Moyson betracht de weergegeven informatie up-to-date te houden, neemt CTC Moyson geen enkele verantwoordelijkheid en maakt zij zich niet sterk over de adequaatheid, accuraatheid, volledigheid of juistheid van de geboden informatie, noch neemt CTC Moyson enige aansprakelijkheid dat alle haar bekende informatie weergegeven wordt in deze web site.

CTC Moyson zal derhalve evenmin verantwoordelijk zijn voor de aanwending van de weergegeven informatie of voor het ontbreken van enige algemene of specifieke informatie.

Niets van deze website mag of kan beschouwd worden als een aanbod tot aankoop of tot het verlenen van zekerheden. Contractuele relaties ontstaan slechts tegen de verkoopsvoorwaarden van CTC Moyson, vermeld op de overeenkomst tot uitvoering van werken of diensten.

Deze juridische informatie is gebaseerd op Belgisch recht, dat bij betwisting, enkel mogelijk voor de Rechtbank te Mechelen, zal geacht van toepassing te zijn.

CTC Moyson neemt geen enkele verantwoordelijkheid, direct of indirect, voor enig verlies of beschadiging, direct of indirect, tengevolge van het downloaden van software of informatie van deze web site tengevolge van virussen, compatibiliteit, capaciteit of benodigde software... CTC Moyson staat niet in voor de kosten van telefonie of van nepoproepen of opdrachten, die zullen verhaalbaar zijn op de verantwoordelijke personen.

In het kader van de wetgeving tot bescherming van de privacy, maken wij U erop attent dat Uw gegevens opgeslagen kunnen worden met het oog op uitvoering en/of aanrekening van CTC Moyson- diensten of prestaties van haar verbonden ondernemingen, en voor direct-marketingdoeleinden. Indien U diensten via deze web site zou bestellen, geeft U CTC Moyson automatisch toelating om Uw gegevens eventueel te verifiëren op de wijze die CTC Moyson daartoe het meest geschikt acht. De wettelijke beschermingsmaatregelen zijn voor het overige van toepassing.